تبلیغات
رویان:مجله نوین کشاورزی - پا خوره غلات Take _ all

بنام خدا رویان سایتی جهت ارتقای علمی و عملی کشاورزی در زمینه های گوناگون میباشد.و انجمن رویان شامل بخشهای تخصصی کشاورزی مکانی مناسب جهت تبادل نظرات و ارسال مقالات شما می باشد..منتظرنظرها و مقالات شما هستم. دانش آموخته اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد1386- محمد

ارتباط با ما

از طریق انجمن رویان


مطلب اخیر

پا خوره غلات Take _ all

سه شنبه 20 آذر 1386

پا خوره غلات  Take _ all

عامل بیماری :

عامل بیماری قارچی است به نامGaeumanomyces  graminis  از رده آسكومیست ها و رسته DIAPORTHALES می باشد كه VAR. TRISICI برای گندم تا حدودی اختصاصی است. اما ممكن است به علف پشمكی (BROMWS  SPP) ، علف گندمی و مرغ نیز حمله می كند اسكوسپورهای این قارچ رشته ای است .

علائم بیماری :

بیشتر گیاهان به آلودگی های خفیف ریشه مقاومت نشان می دهند و فاقد علامت هستند در گیاهان آلوده علائم بیماری عمدتاً در زمان خوشه دهی ظاهر می شوند بوته ها ارتفاع نا برابر دارند و خوشه های آلوده به طور معمول كوچكتر وسفید هستند مقدار پنجه زنی نسبت به بوته های سالم كاهش می یابد. مرگ قبل از بلوغ منجر به تولید خوشه های سفید و بلوغ زودرس منجر به چروكیده شدن بذرهای داخل خوشه شده و آنها را مستعد پذیرش كپك های دوره ای می كند . ریشه های بوته آلوده كم پشت ، تنك ، ترد و شكننده  میشود و گیاهان بیمار به راحتی از خاك خارج می شوند و یا در نزدیكی سطح خاك می شوند . علائم بیماری در ریشه بارز ترند . در صورت وجود رطوبت كافی در خاك درطول فصل رویشی گیاه پوسیدگی ریشه به طوقه و قسمت های پایین ساقه توسعه پیدا می كند با گسترش بیماری میسلیوم تار عنكبوتی و تیره رنگ قارچ در سطح ریشه تا پای ساقه ظاهر می شود كه صفت تشخیص این بیماری است . به تدریج بافت های پای ساقه تغییر رنگ داده و بالاخره به رنگ تیره در می آید. سیستم ریشه بوته گیاه آلوده محدود و تیره رنگ بوده و به دلیل چسبیدن ذرات خاك به آنها ، ریشه ضخیم تر به نظر می رسد .

شرایط مناسب برای بیماری :

معمولاً در خاكهای با اسیدیته خنثی یا قلیایی و مرطوب همراه هوای گرم این بیماری مسئله ساز است و عمدتاً در گندم پاییزه دیده می شود .

 

مناطق انتشار :

این بیماری در سالهای اخیر از بیشتر استانهای كشور گزارش شده و انتشار آن در مزارع گرگان ، مازندران بسیار چشمگیر است در استان فارس این بیماری در مزارع شهرستان اقلیدنیز مشاهده شده است. 

زیست شناسی :

قارچ عامل بیماری به صورت پرتیس در گیاهان آلوده و در بقایای محصول و در خاك زمستانگذرانی می كند هم هیف و هم آسكوسپورها قارچ به عنوان منبع اولیه آلودگی محسوب می شود ریشه گندم اولین نقطه ای است كه توسط قارچ مورد حمله قرار می گیرد وقتی ریشه گندم در مجاورت بقایای آلوده گیاهی در خاك شروع به رشد می كند آلودگی شروع می شود . درجه حرارت 12 تا 18 درجه سانتی گراد همراه با رطوبت شرایط مناسبی را برای گسترش آلودگی فراهم می كند توسعه آلودگی از ریشه به طرف طوقه موجب پوسیدگی بافت های پای ساقه تا اولین گره می گردد . آلودگی از یك بوته به بوته دیگر توسط هیف های رونده در ناحیه ریشه گیاه صورت می گیرد بخشی از‌ قارچ عامل بیماری از طریق انتقال خاك و بقای میزبان آلوده صورت می‌گیرد.

  مدبریت تلفیق بیماری :

1-تناوب زراعی :بهترین راه كنترل پا خوره است . معمولاً كشت گندم بعد از یونجه شدت بیماری را در اثر كاهش میكرواورگانیسم های آنتاگونیست قارچ افزایش می دهد.

تناوب گندم با یولاف ، ذرت و گیاهان خانواده بقولات در خاك های مرطوب به منظور كاهش بیماری مناسب است .

2-آیش : معمولاً یك یا دو سال نكاشت گندم  یا جو ، جمعیت قارچ را در خاك پایین می آورد .

3- عدم جابجایی بوته های آلوده: با توجه به اینكه عامل بیماری قادر است به فرم جنسی (پرتیس)در خاك و بقایای گیاهی آلوده باقی بماند از جابه جایی بوته های آلوده باید خودداری شود. 

4- شخم :به علت اینكه تراكم عامل تحت تاثیر فعالیت میكرو بیولوژیكی خاك به سرعت كاهش می یابد . انجام شخم بلافاصله بعد از برداشت گندم در جلوگیری از توسعه بیماری موثر است .

5- حذف علفهای هرز گرامینه و بقایای آلوده گیاه

6- تنظیم زمان كشت :كشت دیر در كاهش آلودگی موثر است .

7-استفاده بهینه از كود های ازته : كود اوره نیترات به افزایش شدت بیماری كمك می كند .

8- كنترل بیولوژیكی به دو صورت :

1 -تلقیح  بذر گندم با باكتری  PSEUDOMONAS FLUORESENS2-79 در كاهش بیماری و افزایش محصول موثر است .

2- زوال پا خوره غلات :عبارت است از كشت پیاپی گندم در خاكهی كمی اسیدی كه باعت تجمع میكرو ارگانیسم هایی كه آنگونیست عامل پا خوره هستند می شود .

9-تنظیم دوره آبیاری

10-  اصلاح بافت خاك

 

 

گروه دیپلوئید  (کروموزوم  2n=28(

 

پوشیده - زراعی                       Ein korn                     T. aegilopoidesBa

پوشیده - وحشی                  Wild  einkorn                  T.boeoticum  Boisscl

 

گروه تتراپلوئید    (  کروموزوم2n=28)

 

پوشیده - وحشی               Wild Emmer                    T. dicoccoides Korn

پوشیده -زراعی                    Timolcevi                       T. dimophecvii Zhukow

پوشیده -زراعی                    Emmer                          T. dicoccum schubi

لخت - زراعی                       Makaroni Wheat           T. durum Docf

لخت - زراعی                       Rivci Wheat                  T. mrgidiom L .

لخت -  زراعی                       Khorasan Wheat          T. wranicum jakubz .

لخت - زراعی                       Polish Wheat                   =(T. oricniai pere )

لخت - زراعی                       Persian Wheat                 T. polonicum  vav

 

 

ü     گروه هگزاپلوئیدی  (  (     2n = 42

 

لخت - زراعی                     Commun wheat                T. vulgare

لخت - زراعی                     Club wheat

لخت - زراعی                   Shot wheat

پوشیده - زراعی                  Spelt

پوشیده - زراعی                  Rivet wheat

پوشیده - زراعی                  Khorasan wheat

 

منبع:پارس بیولوژی

ارسال نظرات شما برای سایت رویان
 

نویسنده : محمد ل

Copyright©2007   Royan.cjb.com   All Rights Reserved